Producenci
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP-GRAAL.PL

1. Informacje ogólne

1. Serwis www.sklep-graal.pl, zwany dalej „Sklepem”, jest prowadzony przez Graal s.c. Agata Cieślikowska, Marcin Cieślikowski z siedzibą w Warszawie (02-878) przy ul. Gajdy 30d, numer NIP: 951-221-50-04, numer Regon: 140959748 zwaną dalej „Graal s.c.", pod adresem internetowym http://sklep-graal.pl

Dodatkowe dane Graal s.c. niezbędne dla celów zapewnienia użytkownikom kontaktu:

2. Właścicielem oraz administratorem Sklepu jest Graal s.c.

3. Serwis prowadzony jest w formie platformy handlowej „on-line" o charakterze otwartym dla zainteresowanych użytkowników.

4. Użytkownikiem Sklepu jest osoba fizyczna zarejestrowana i posiadająca konto w Sklepie, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jak również zarejestrowana i posiadająca konto w Sklepie osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, lecz nie ukończyła 18 lat, w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

5. Kontem jest prowadzone dla użytkownika konto oznaczone unikalną nazwą (login), będące zbiorem zasobów zawierających dane użytkownika. Kartą produktu jest karta dołączona do danego produktu, zawierająca szczegółowe informacje na jego temat.

6. Użytkownicy mogą porozumiewać się z Graal s.c. poprzez stronę internetową dostępną pod adresem http://sklep-graal.pl, w formie wiadomości elektronicznej przesyłanej na adres sklep@sklep-graal.pl, bądź telefonicznie pod numerem telefonu 519814478. Za pośrednictwem Sklepu sklep-graal.pl prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży gier planszowych, figurkowych, karcianych, łamigłówek i akcesoriów.

7. Graal s.c. dokłada wszelkich starań, aby produkty dostarczane użytkownikom były wolne od wad.

8. Spełnienie świadczenia niezamówionego przez konsumenta następuje na ryzyko Graal s.c. i nie nakłada na konsumenta żadnych zobowiązań. Brak odpowiedzi konsumenta na niezamówione świadczenie nie stanowi zgody konsumenta na zawarcie umowy.

9. Rejestrując się i zakładając konto w serwisie www.sklep-graal.pl, użytkownik uzyskuje możliwość wielokrotnego logowania się w ramach całego serwisu www.sklep-graal.pl i korzystania z całego serwisu www.sklep-graal.pl.

10. W przypadku dokonania przez użytkownika zmian danych zawartych w koncie, o którym mowa w pkt 5 powyżej, zmiana dokonana w ramach strony internetowej www.sklep-graal.pl, obejmuje dane użytkownika zawarte w całym serwisie www.sklep-graal.pl.

11. Korzystanie z usług świadczonych przez Graal s.c. za pośrednictwem Sklepu oznacza uprzednią akceptację niniejszego regulaminu. Akceptacja niniejszego Regulaminu następuje poprzez kliknięcie przez użytkownika pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

12. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

13. Graal s.c. nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze Sklepu zaistniałe z przyczyn technicznych lub innych od niej niezależnych. Graal s.c. dokłada wszelkich starań, aby Sklep funkcjonował w prawidłowy sposób.

2. Zamówienia

1. Zamówienie można składać za pośrednictwem strony internetowej www.sklep-graal.pl przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu. Z tytułu składania zamówień Graal s.c. nie pobiera dodatkowych opłat. W momencie składania zamówienia użytkownik potwierdza, że zdaje sobie sprawę z faktu, iż realizacja zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty za nabyty produkt, jak również obowiązek pokrycia kosztów jego dostawy do użytkownika. Potwierdzenie następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

2. Zamówienia mogą być składane tylko przez osoby pełnoletnie.

3. Po złożeniu zamówienia płatnego przy odbiorze należy je potwierdzić poprzez link zawarty w wiadomości e - mail, (który wysyłany jest każdorazowo po złożeniu zamówienia na podany przez użytkownika adres e-mail), lub w zakładce „Moje Konto” na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia płatne przy odbiorze, które nie zostaną potwierdzone w terminie 7 dni od daty ich złożenia, zostaną automatycznie anulowane.

4. Zamówienia opłacane z góry zostaną automatycznie anulowane w przypadku braku wpłaty w terminie dwóch miesięcy, jeśli w zamówieniu znajduje się produkt z dostępnością „przedsprzedaż” lub jeśli produkty opisane są jakąkolwiek inną dostępnością, po 7 dniach od daty złożenia zamówienia.

5. Umowa sprzedaży zawarta jest w momencie przyjęcia zamówienia do realizacji. Klient zostaje powiadomiony o tym mailem.

6 Przy wyborze płatności przelewem lub za pośrednictwem usługi Przelewy24, przelewy należy dokonać płatności na etapie składania zamówienia, lub w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia. Opłacone zamówienie zostanie potwierdzone automatycznie.

7. Informacja o dostępności towaru widnieje na karcie produktu. W przypadku zamówień przedpremierowych na karcie produktu podana jest przewidywana data dostępności (premiery) produktu.

8. Graal s.c. nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z e-mailowym potwierdzeniem zamówienia, wynikające z ustawień serwerów pocztowych konta e-mailowego użytkownika oraz jego indywidualnej konfiguracji zabezpieczenia komputera i programu pocztowego.

9. Ze względu na dynamiczny przyrost zamówień, w niektórych przypadkach informacja o dostępności produktów może mieć charakter szacunkowy. Graal s.c. dołoży wszelkich starań, aby produkty były dostępne na bieżąco. W przypadku, gdy Klient złoży zamówienie na produkt aktualnie niedostępny Graal s.c. poinformuje Klienta o braku towaru oraz przedstawi informację, czy jest możliwość sprowadzenia towaru. Jeżeli taka możliwość istnieje, Klient decyduje, czy transakcja jest anulowana i Graal s.c. zwraca przelane wcześniej przez Klienta pieniądze, czy zgadza się na wydłużenie czasu realizacji zamówienia. W przypadku, gdy sprowadzenie towaru nie jest możliwe Graal s.c. zwraca pieniądze przelane przez Klienta i transakcja jest anulowana.

10. Złożone zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku. W przypadku zamówień płatnych przy odbiorze (wysyłka za pobraniem) Graal s.c. przystępuje do realizacji zamówienia niezwłocznie po potwierdzeniu go przez użytkownika (z zastrzeżeniem ewentualnych opóźnień związanych z brakiem dostępności danego produktu). W przypadku zamówień płatnych w formie przelewu Graal s.c. przystępuje do realizacji zamówienia po zaksięgowaniu wpłaty (z zastrzeżeniem ewentualnych opóźnień związanych z brakiem dostępności danego produktu).

11. Orientacyjny termin wysyłki poszczególnych produktów podany jest w momencie składania zamówienia. Jest to orientacyjny czas, jaki Sklep potrzebuje na skompletowanie zamówienia. Jeśli zamówienie zawiera produkt, którego premiera jeszcze nie nastąpiła (status: wysyłka po premierze), wówczas wysyłka produktów (wszystkich zamówionych produktów) następuje w momencie premiery tego produktu. W przypadku złożenia przez użytkownika osobnych zamówień, każde z nich będzie realizowane oddzielnie.

12. Realizacja zamówienia następuje jedynie, jeżeli dane adresowe wskazane przez użytkownika nie budzą wątpliwości. Wszelkie wątpliwości dotyczące danych adresowych będą na bieżąco wyjaśniane.

3. Dane Osobowe, cookies

1. Rejestracja w sklepie internetowym www.sklep-graal.pl wymaga wyrażenia przez użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez Graal s.c. w ramach Sklepu, w tym na przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim, przy pomocy których Graal s.c. świadczy usługi w ramach Sklepu. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

2. Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Graal s.c. Ewa Trojanowska, Marcin Cieślikowski z siedzibą w Warszawie (02 - 878) przy ul. Gajdy 30d, NIP: 951-221-50-04. Dane te są przechowywane i przetwarzane w celu realizacji zamówień składanych w sklepie internetowym www.sklep-graal.pl.

3. Dane osobowe użytkowników są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182), w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

4. Użytkownik w dowolnym momencie ma prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich modyfikowania.

5. Dane osobowe użytkowników znajdujące się w bazie danych Sklepu nie są przekazywane podmiotom nieuczestniczącym w realizacji zamówienia wykonywanego w ramach Sklepu.

6. Dane osobowe użytkowników dokonujących płatności za nabywane towary/produkty/usługi są przekazywane, za zgodą użytkowników, DIALCOM24 Spółka z o.o. siedzibą w Poznaniu, (60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306513. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez Przelewy24.

7. Korzystając z Serwisów użytkownik wyraża zgodę na zapis plików cookies (więcej informacji o cookies: http://www.sklep-graal.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/10). Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

8. Graal s.c. uprawniony jest do przesyłania na adres e-mailowy użytkownika informacji handlowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1422). Przesyłanie informacji handlowych może mieć miejsce  jedynie po uprzednim wyrażeniu przez użytkownika zgody w sposób uwidoczniony na stronie internetowej, na której dostępny jest Sklep. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

4. Ceny produktów

1. Wszystkie ceny wskazane na stronie internetowej Sklepu stanowią ceny brutto wyrażone w polskich złotych (zawierają podatek VAT w obowiązującej stawce, która na dzień 11.12.2014 roku wynosi 23 % lub 5 %, w zależności od rodzaju produktu stanowiącego przedmiot transakcji).

2. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki.

3. Aktualne ceny produktów zamieszczone są w cenniku dostępnym na stronie internetowej www.sklep-graal.pl. Zakup produktów dokonywany jest po cenie aktualnej na dzień złożenia zamówienia.

4. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli zawarcia umowy, Graal s.c. zobowiązany jest do uzyskania wyraźnej zgody konsumenta na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie należne Graal s.c. oraz koszty dostawy produktu. Konsument wyraża zgodę poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu. 

5. Formy płatności

Podczas składania zamówienia użytkownik ma możliwość wyboru dwóch rodzajów płatności:

  • Płatność przy odbiorze (wysyłka za pobraniem, gotówka przy odbiorze osobistym),
  • Płatność przelewem (wysyłka bezpobraniowa).

 

6. Wysyłka

1. Wysyłka odbywa się za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi kurierskie.

2. Przewidywany czas dostawy wynosi 1-2 dni robocze. 

3. Produkty wysyłane są na adres wskazany przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym. 

4. Do kosztów zakupionych produktów doliczany jest koszt przesyłki. Koszt ten zależy od wybranej formy wysyłki i rodzaju płatności:

  • Przesyłka kurierska bezpobraniowa (płatność przelewem) - 15 złotych,
  • Przesyłka kurierska pobraniowa (płatność przy odbiorze) - 22 złotych.

 

5. Koszty przesyłek stanowią ceny brutto wyrażone w polskich złotych (zawierają podatek VAT w obowiązującej stawce).

6. Wraz z zamówionym produktem Graal s.c. dostarcza konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy, w treści którego zawarte są dane na temat dostarczonego produktu.

7. Reklamacje i Zwroty

1. W przypadku produktów wadliwych użytkownik winien skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Sklepu, pod adresem sklep@sklep-graal.pl.

2. Jeżeli produkt ma wadę użytkownik uprawniony jest do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny, albo do odstąpienia od umowy, chyba, że Graal s.c. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla użytkownika wymieni produkt na wolny od wad, albo usunie wadę. Ponadto, jeżeli produkt ma wadę użytkownik może żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Jeżeli użytkownikiem jest konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Graal s.c. usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Graal s.c.

3. Jeżeli konsument złoży którekolwiek z oświadczeń, o których mowa w ust. 2, a Graal s.c. nie ustosunkuje się do oświadczenia w terminie 14 dni, uważa się, że oświadczenie konsumenta zostało uznane przez Graal s.c. za uzasadnione.

4. W przypadku produktów uszkodzonych w transporcie przez firmę kurierską prosimy o sporządzenie w obecności kuriera protokołu uszkodzenia i odmowy przyjęcia przesyłki oraz poinformowanie Graal s.c. o zaistniałym fakcie mailowo na adres sklep@sklep-graal.pl. Graal s.c. sugeruje sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera. W określonych przypadkach, tj. w szczególności, gdy charakter uszkodzenia wskazuje, iż do jego powstania nie doszło w trakcie transportu, brak sporządzenia ww. protokołu uszkodzenia może stanowić podstawę nieuwzględnienia roszczeń skierowanych przez użytkownika.

5. W przypadku pomyłki w pakowaniu produktu Graal s.c. prosi o kontakt z Działem Obsługi Klienta, pod adresem mailowym sklep@sklep-graal.pl, oraz podanie następujących informacji:

  • Imię i nazwisko,
  • Numer zamówienia,
  • Nazwa produktu, który był zamówiony,
  • Nazwa produktu, który Państwo otrzymali.

 

6. Graal s.c. informuje o możliwości wystąpienia różnic w wizualizacji prezentowanych produktów, jak również różnić wynikających z osobistych ustawień komputera i monitora użytkownika, które mogą mieć wpływ na prezentację produktu (kolor, proporcje itp.), jednakże pozostających bez wpływu na funkcjonalność i jakość danego produktu.

7. Z zastrzeżeniem pkt 13 poniżej konsument uprawniony jest do odstąpienia od umowy zakupu danego produktu bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie, w terminie 14 dni licząc od dnia objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta. Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy znajduje się na stronie internetowej Sklepu.

8. Odstępując od umowy, konsument uprawniony jest do skorzystania również ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu widocznego na stronie internetowej Sklepu. W powyższym przypadku Graal s.c. zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.9. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy Graal s.c. zwraca konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

9. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, z jakiego konsument skorzystał nabywając produkt, chyba, że konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku zwrotu produktu, za który płatność dokonywana była przez konsumenta przy odbiorze (przesyłka za pobraniem), w zależności od wyboru konsumenta i za jego zgodą zwrot płatności następuje na rachunek bankowy wskazany przez konsumenta lub w formie przekazu pocztowego.

10. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Graal s.c., Graal s.c. nie jest zobowiązany do zwrotu na rzecz konsumenta dodatkowych kosztów.

11. W terminie do 14 dni od dnia odstąpienia od umowy konsument zobowiązany jest zwrócić Graal s.c. zamówiony uprzednio produkt.

12. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

13. W związku z regulacją art. 38 pkt 9 Ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy w przypadku zakupu produktu możliwe jest wyłącznie pod warunkiem braku usunięcia oryginalnego opakowania w rozumieniu przepisów ww. ustawy. Powyższe znajduje zastosowanie również w odniesieniu do użytkowników niebędących konsumentami.

8. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od momentu jego umieszczenia na stronie internetowej http://sklep-graal.pl do czasu jego zmiany.

2. Niniejszy regulamin może być zmieniany z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak zmiana zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez Graal s.c. lub oferty handlowej Graal s.c., konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do przepisów obowiązującego prawa, konieczność zapewnienia prawidłowości funkcjonowania serwisu, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom serwisu, konieczność wprowadzania nowych bądź zmiana istniejących zasad działania serwisu. W takim wypadku Graal s.c. poinformuje użytkowników o rodzaju i charakterze zmian, przesyłając im na adresy e-mailowe zestawienie zmian oraz zmienioną wersję Regulaminu, nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem planowanych zmian.

3. W przypadku odmowy akceptacji zmienionej wersji regulaminu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez użytkownika wiadomości elektronicznej, o której mowa w pkt 2 powyżej, użytkownik zobowiązany jest przesłać na adres poczty elektronicznej sklep@sklep-graal.pl wiadomość elektroniczną o treści „Brak akceptacji regulaminu”. Powyższe oznacza rezygnację użytkownika z usług świadczonych przez Graal s.c., który po uprzednim poinformowaniu użytkownika, uprawniony jest do usunięcia jego konta.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeku cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

5. Uprzednia rejestracja w sklepie www.sklep-graal.pl jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu w całości.

6. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres sklep@sklep-graal.pl.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl